شما بعد از ثانیه به صفحه جدید زیرپرتال انتقال می یابید.


زیرپرتال دفتر امور شهری و شوراها از طریق آدرس الکترونیکی http://shahri.khorasan.ir/ در دسترس می باشد.